انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تیرچه و بلوک استان تهران در راستای چشم انداز خود، با ایجاد تفکر فرآیندگرا ، گامی بلند درجهت بهبود کیفیت خدمات خود ، رضایتمندی اعضای انجمن و کلیه ذینفعان و بهبود عملكرد زیست محیطی برداشته است و بدین منظور اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت درسطح انجمن نموده وخودرا ملزم و متعهد به اصول زیر میداند:

  •       حفظ وارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده باتوجه به نیازها و خواسته های اعضای انجمن و ذی نفعان
  •       توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزشهای تولید منطبق با الزامات استاندارد؛
  •       آموزش هدفمند و کاربردی اعضا و ذینفعان درجهت  رشد و ارتقا آنان؛
  •       رشد و ارتقاء سیستم های فناوری اطلاعات ؛
  •       پیشگیری وکاهش آلودگیهای زیست محیطی وارائه خدمات دوستدار محیط زیست به اعضاء؛
  •       ارتقاء دانش فنی و کمک به اعضا به منظور استفاده از تکنولوژی های روز دنیا؛

 بمنظور دستیابی به اصول بالا، این انجمن سیستم مدیریت کیفیت را منطبق با استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015  و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015  در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد میداند ، همچنین انجمن در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی و زیست محیطی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش، اندازه گیری و تحلیل میزان تحقق اهداف کیفی ، را بررسی میکند .

اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از یکایک همکاران انجمن و اعضا ، انتظار دارم ضمن درک صحیح آن ، در جهت برآورده ساختن و حفظ خواسته های استاندارد و سیستم مدیریت تلاش نموده و در جایگاه سازمانی خویش جهت بهبود مستمر آن کوشش نمایند.

بابک کرم بارنگی

رئیس هیأت مدیره انجمن