1-ارتقاء کیفیت تولیدات اعضاء انجمن

2- ساماندهی وضعیت مصرف محصولات تیرچه و بلوک درسطح پروژه های ساختمانی استان تهران

3-رشد و ارتقاء سیستم های فناوری اطلاعات از جمله ایجاد کارتابل الکترونیکی برای واحدهای تحت پوشش

4- ارتقاء دانش فنی ذینفعان [اعضاء انجمن، مهندسان، طراح، مجری، ناظر(حقیقی و حقوقی)]

5- همکاری در زمینه تدوین و به روزآوری استانداردهای محصولات مربوطه

6- تلاش در جهت ارتقاء بهره وری اعضاء از طریق شناسایی و انتقال آخرین فناوری و تکنولوژی متد تولید

7- ایجاد ارتباط موثر با تشکل ها و سازمانهای مربوطه، به منظور توسعه روزافزون و حرکت در بستر تعالی