- شناسایی، بررسی شرایط و اقدام به عضویت تولیدکنندگان محصولات تیرچه و بلوک درسطح استان تهران

- ایجاد بسترهای انگیزشی جهت جذب حداکثر تولیدکنندگان

- نظارت مستمر بر تولیدات اعضاء و کنترل انطباق تولیدات با استاندارد های مربوطه

- تهیه نظام رتبه بندی تولیدکنندگان