- تدوین استاندارد آموزشی

- نیازسنجی، امکان سنجی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای ذی نفعان[مدیران کنترل کیفیت، مهندسان طراح، مجری، ناظر(حقیقی و حقوقی)]

- شناسایی اساتید مجرب جهت برگزاری دوره آموزشی

- تهیه و ارائه بسته های آموزشی به شرکت کنندگان دوره های آموزشی

- سیاستگذاری در جهت توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزش های تولید منطبق با الزامات استاندارد

- برنامه ریزی و شرکت در کنفرانس ها و سمینار های تخصصی