در راستای اجرای مقررات ملی ساختمان و مصوبه هیئت وزیران به شماره 79880/ت30891 هـ مورخه 23/12/84 ، مبنی بر رعایت استانداردهای اجباری در کلیه مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی و آیین نامه اجرائی استانداری تهران با موضوع استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها وفعالیتهای عمرانی استان تهران به شماره 122067-41 مورخه 7/8/87 ، رعایت تیرچه های ساختمانی استاندارد در تمام پروژه های ساختمانی استان تهران الزامی می باشد. از این رهگذر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تیرچه و بلوک استان تهران آمادگی دارد به واحدهای تولیدی فاقد نشان ملی استاندارد (مرتبط با فعالیت انجمن) مشاوره حقوقی لازم را در جهت اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ارائه نماید.